Persoonlijke Aanpak Delft: op het rechte PAD

 

De gemeente Delft wil de leefbaarheid en veiligheid in de stad vergroten. In 2017 is daarom de Persoonlijke Aanpak Delft, kortweg PAD, in het leven geroepen. Hiermee wil de gemeente samen met Delft Support, partners in de stad en betrokken burgers de jeugdoverlast en criminaliteit slagvaardig aanpakken en bestrijden om de stad veiliger en leefbaarder maken.

 
Home » Projecten » PAD

Voor het aanpakken van overlast in de buitenruimte en om te voorkomen dat jongeren afglijden naar overlastgevend en/of crimineel gedrag wordt jaarlijks samen met partners zoals de politie, Toezicht & Handhaving en Delft voor Elkaar een integraal gebiedsplan opgesteld. In het gebiedsplan zijn doelen en acties opgenomen die de leefbaarheid en veiligheid in de stad moeten vergroten.

 

Werkwijze

PAD richt zich naast het gebied waar overlast is, ook op de individuele jongere. Partners vanuit de zorg, bestuur of het strafrecht werken nauw samen om de integrale aanpak vorm te geven. De regie van PAD is in handen van de wijkmarshall. Het doel van de individuele aanpak is om de jongere gerichte hulp en ondersteuning te bieden bij de problemen die hij of zij ervaart in het dagelijks leven. PAD zet zich in om samen met de jongere een plan te maken om het onwenselijke gedrag te stoppen. Voor de persoonsgerichte aanpak is een kernteam actief dat zich richt op de individuele jongere. In dit team zitten wijkmarshall, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidskamer Delft en coaches van PAD vanuit het Sociaal Team. Zij werken nauw samen om de jongere op het rechte pad te krijgen.

 

Persoonsgerichte Aanpak

De doelgroep van PAD zijn jongeren die voldoen aan de volgende criteria:

  • Er is sprake van problemen op meerdere leefgebieden en er is sprake van overlastgevend en/of crimineel gedrag of risico op verder afglijden;

  • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het gezin en de directe sociale omgeving of wordt verwacht dat te gaan hebben;

  • Er is sprake van een ernstig lokaal of gebiedsgebonden veiligheidsprobleem, dat vraagt om een integrale aanpak. 
    – De jongere maakt deel uit van een jeugdnetwerk; 
    – De jongere is zichtbaar op straat en is bekend bij de politie en/of het jongerenwerk; 
    – Jongeren tot en met 27 jaar, tenzij een jongere boven de 27 jaar deel uitmaakt van een jeugdnetwerk/groep.

  • Samenwerking tussen meerdere instellingen of organisaties (zorg, strafrecht en bestuur) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen.

 

Aanmelding

De individuele aanpak begint met een aanmelding bij het Sociaal Team van Delft Support door een betrokken professional. Het aanmelden bij het Sociaal Team gaat digitaal via een beveiligde omgeving. Professionals kunnen hiervoor een wachtwoord en een gebruikersnaam aanvragen. Op www.delft.nl/b2b staat het aanmeldformulier en vindt u meer informatie over digitale samenwerking.

 

Vragen over de aanmelding

Voor vragen over het aanmelden kunt u contact opnemen met de bureaudienst van het Sociaal Team via 015 – 2602079 of sociaalteam@delftsupport.nl.
Ook als u betrokken bent als professional bij een jongere uit de doelgroep en de hulpverlening loopt vast, kunt u een melding doen. Het is dan raadzaam eerst telefonisch contact op te nemen om deze aanvraag vooraf te bespreken. Geef hierbij aan dat het gaat om een aanmelding voor de PAD-aanpak.

 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de wijkmarshall mw. J. Fleuren via 06-53986570 of via de mail icdelftseaanpak@delft.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Status project : lopend
Doelgroep: : overlastgevende en criminele jongeren die deel uitmaken van een jeugdnetwerk, in de leeftijd van 12 tot 27 jaar, die te maken hebben met problematiek op meerdere leefgebieden
Partners : Veiligheidskamer, gemeente Delft, Politie Delft, Openbaar Ministerie, Delft voor Elkaar, Delft Support
Meer informatie : vragen over het aanmelden: bureaudienst Sociaal Team 015 – 2602079 of sociaalteamdelft@delft.nl
vragen over PAD algemeen: wijkmarshall mw. J. Fleuren 06-53986570 of icdelftseaanpak@delft.nl