Privacyverklaring

 

Home » Over ons » Privacyverklaring

Delft Support vindt privacy belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Maar u kunt ook denken aan gegevens over ras, gezondheid en lidmaatschap van een organisatie. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens.

Uw recht op privacy is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Delft Support verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven staat in de AvG. We houden hierbij ook rekening met de wet die wij uitvoeren om u te helpen, zoals de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Participatiewet.

 

Uw rechten

In de AvG staan uw rechten vermeld als het gaat om uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten:

Recht om in te zien
U kunt altijd vragen naar informatie die in uw dossier staat. Dit kan via de website van de gemeente Delft (verzoek indienen). Dit is gratis. Wanneer u een document kwijtraakt, kunt u dit opnieuw opvragen bij uw contactpersoon van Delft Support.

Recht op informatie
Tijdens uw hulptraject informeren wij u welke informatie wij gebruiken en wat wij met uw gegevens doen. Dit bespreken wij vooraf. Alleen in bijzondere situaties mag dit achteraf.

Recht op wijzigen
Klopt informatie niet? Dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. Die bespreekt dit met u en past waar nodig de gegevens aan.

Recht om vergeten te worden
Wilt u (een gedeelte van) uw persoonlijke gegevens laten verwijderen? Bespreek ook dit met uw contactpersoon. Dit kan namelijk niet altijd, omdat wij ons hierbij aan de wet moeten houden.
Wij bewaren informatie niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken en naleving van de wettelijke verplichtingen.

Recht om gegevens over te dragen
Dit recht geeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld andere hulpverleners.

U kunt uw rechten altijd bespreken met uw contactpersoon. Wanneer u dit liever online doet, verwijzen wij u naar de website van gemeente Delft. Hiervoor gebruikt u het contactformulier van gemeente Delft. Vergeet niet uw verzoek te richten aan de afdeling gegevensbescherming.

Informatie delen met andere organisaties

Delft Support is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die u aan Delft Support verstrekt. Met organisaties die in opdracht van Delft Support uw gegevens verwerken, zoals WmoNed of Powerful Ageing, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Delft Support blijft dan nog steeds verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Soms werkt Delft Support samen met andere uitvoerings- en/of overheidsinstanties bij de uitvoering van wettelijke regelingen. Delft Support moet dan namens gemeente Delft persoonsgegevens delen met deze organisaties. Voor het uitwisselen van persoonsgegevens binnen zo’n samenwerking maakt Delft Support afspraken, die passen binnen de wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het CAK, die uw eigen bijdrage voor de Wmo doorbelast, of de Sociale Verzekeringsbank bij inzet van een PGB.

Datalekken

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruikt. Kunnen onbevoegden ondanks onze maatregelen toch uw persoonsgegevens inzien? Dan nemen we maatregelen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Is er sprake van een grote inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens, waardoor u schade zou kunnen lijden? Dan nemen we contact met u op en melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens op autoriteitpersoonsgegevens.nl. Daarnaast volgen wij het privacybeleid van de gemeente Delft. Deze vindt u hier: Nota Privacybeleid 2018.

Binnen Delft Support houdt een medewerker toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op het naleven van de privacywet. Heeft u vragen over uw privacy? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via info@delftsupport.nl.

Responsible disclosure/zwakke plek ICT-systeem melden

Delft Support en de gemeente Delft hechten veel belang aan de beveiliging van hun ICT-systemen. Ondanks alle voorzorgmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in de systemen te vinden is. Mocht u een zwakke plek in één van onze systemen vinden? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. We nemen dan snel maatregelen om het lek te dichten.

Cookies

Delft Support registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Delft Support de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden alleen cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

Naam cookie Gebruik Levensduur
_ga Geanonimiseerde statistieken 2 jaar
_gat Geanonimiseerde statistieken 24 uur
_gid Geanonimiseerde statistieken 24 uur

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.