PAD – Persoonlijke Aanpak Delft

 

Home » Professionals » Projecten » PAD – Persoonlijke Aanpak Delft

In 2017 is de Persoonlijke Aanpak Delft (PAD) in het leven geroepen. De gemeente wil daarmee criminaliteit en overlast door jeugd en jongvolwassenen slagvaardig aanpakken en bestrijden om de stad veiliger en leefbaarder maken. Dat doet ze samen met de politie, het Openbaar Ministerie, Delft Support en verschillende partners in de stad. Vanuit het Sociaal Team van Delft Support zijn drie coaches betrokken bij de persoonsgerichte aanpak.

Werkwijze

De Persoonlijke Aanpak Delft is onderdeel van de Zorg- en Veiligheidskamer Delft. De regie van de PAD is in handen van de ketenregisseur overlast en jeugdcriminaliteit van de gemeente Delft. Een kernteam richt zich op de individuele jongere. In dit team zitten de ketenregisseur, politie, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidskamer Delft en de PAD-coaches vanuit het Sociaal Team. De drie coaches zetten zich in om samen met de jongere zelf een plan te maken. Het hoofddoel is om crimineel en overlastgevend gedrag te stoppen. Zij werken nauw samen om de jongere op het rechte pad te krijgen, door hulp en ondersteuning te bieden bij de problemen die hij of zij ervaart in het dagelijks leven.

De PAD-coaches werken op vrijwillige basis met jongeren en duiken in hun leefwereld. Ze bieden outreachende en laagdrempelige ondersteuning aan om doelen te behalen. De coaches werken daarbij samen met eventuele andere betrokken partijen, zoals de politie, scholen, (jeugd)reclassering en jeugdhulpverlening.

Binnen de PAD-aanpak wordt ook gekeken naar het gezin waar de jongere  deel van uit maakt, ook als de jongere meerderjarig is. Indien nodig kan een collega uit het Sociaal Team aansluiten om ondersteuning te bieden aan het gezin. Daarmee proberen zij de voedingsbodem voor crimineel en overlastgevend gedrag weg te nemen.

Doelgroep

De doelgroep van de PAD zijn jongeren die voldoen aan de volgende criteria:

  • Tussen de 12 en 27 jaar.
  • Ze laten overlastgevend en/of crimineel gedrag zien; ze hebben ook contact gehad met de politie vanwege strafbare feiten of overlast. En ze lopen het risico op verder afglijden;
  • Ze hebben problemen op meerdere leefgebieden;
  • Samenwerking tussen meerdere ketens (zorg, strafrecht en bestuur) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen.
  • De reguliere aanpak helpt onvoldoende.

Aanmelding

De individuele aanpak begint met een aanmelding bij het Sociaal Team van Delft Support door een professional. Het aanmelden bij het Sociaal Team gaat digitaal via een beveiligde omgeving. Op www.delft.nl/b2b staat het aanmeldformulier en vindt u meer informatie over digitale samenwerking.

Vragen over de aanmelding

Voor vragen over het aanmelden kunt u contact opnemen met de bureaudienst van het Sociaal Team via 015 – 2602079 of sociaalteam@delftsupport.nl.
Ook als u betrokken bent als professional bij een jongere uit de doelgroep en de hulpverlening loopt vast, kunt u een melding doen. Het is dan raadzaam eerst te bellen om deze aanvraag vooraf te bespreken.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de Persoonlijke Aanpak Delft? Neem dan contact op met de ketenregisseur jeugdcriminaliteit en overlast via 14015 of via icdelftseaanpak@delft.nl. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.